Teisinė informacija

ĮSTATYMAI

 

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija
 2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130).
 3. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-07-03, Nr. 10814).
 4. Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas (Žin., 2006, Nr.102 - 3935).
 5. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 42-1927).
 6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr.60 - 1945).

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMAI

 1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai (Žin., 2007, Nr.34 - 1241),
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2015-12-30, Nr. 21054).
 3. Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės (Žin., 2002, Nr.65 - 2665).
 4. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų tarnybinės uniformos ir skiriamųjų ženklų aprašymas (Žin., 2007, Nr. 122-5013).
 5. Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo (Žin., 2003, Nr. 38-1739).

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
ĮSAKYMAI

 1. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atestavimo tvarka (Žin., 2003, Nr.87 - 3951).
 2. Kvalifikacinių kategorijų nuostatai (Žin., 2003, Nr.87 - 3953).
 3. Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo (Žin., 2003, Nr.83 - 3817).
 4. Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo bei panaikinimo tvarka (Žin., 2003, Nr.84 - 3861).
 5. Dėl fizinio pasirengimo reikalavimų (Žin., 2007, Nr.10 - 399).
 6. Dėl Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 128-5231).
 7. Dėl Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto - su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisyklių patvirtinimo ir Vidaus reikalų ministro 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 366 1.2 punkto pripažinimo netekusiu galios ( Žin., 2004, Nr. 78-2749).
 8. Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo ( Žin., 2005, Nr. 96-3613).
 
VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS VADO
ĮSAKYMAI

 

 1. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2007 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-26 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo”
 2. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2007 m. balandžio 26 d.įsakymas Nr. V-25 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų ir vidaus dokumentų derinimo bei vizavimo tvarkos patvirtinimo”
 3. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2007 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr.V-82 ,, Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų, vykdančių specialiąsias tarnybines užduotis, aprūpinimo maistu bei maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
 4. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2007 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-104 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo”
 5. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2007 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. V-249 ,, Dėl naudojimosi internetu ir elektroniniu paštu Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
 6. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-328 ,, Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės nuostatų patvirtinimo”
 7. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2008 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-60 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2007 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-24 ,,Dėl butpinigių Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
 8. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2008 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V- 221 ,, Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2007 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-249 ,,Dėl naudojimosi internetu ir elektroniniu paštu Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Naudojimosi internetu ir elektroniniu paštu Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo 25 ir 26 punktų propažinimo netekusiais galios“
 9. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2009 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 47V-199 ,, Dėl Tarnybinių komandiruočių į užsienį ir siuntimo tobulinti kvalifikaciją užsienio valstybių institucijose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 10. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2009 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 47 V-326 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2007 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr.V-36 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo”
 11. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado 2009 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 47V-430 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos vado 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V-25 ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų ir vidaus dokumentų derinimo bei vizavimo tvarkos patvirtinimo" patvirtintos Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų ir vidaus dokumentų derinimo bei vizavimo tvarkos pakeitimo”
 12. Viešojo saugumo tarnybos  prie VRM vado 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 47V-93  ,,Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos planavimo metodikos patvirtinimo"
 13. Viešojo saugumo tarnybos  prie VRM vado 2015 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 47V-31  ,,Dėl dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo"

Papildoma informacija