Nuostatai

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 278

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba) yra vidaus reikalų ministrui atskaitinga nuolatinės specialiosios parengties valstybės įstaiga, kurios paskirtis – atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais, o karo metu ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti Lietuvos valstybę, taip pat atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu (Žin., 2006, Nr. 102-3935), Vidaus tarnybos statutu (Žin., 2003, Nr. 42-1927), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

21. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

3. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, blanką, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, vėliavą ir ženklą.

4. Tarnyba yra įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

41. Tarnyba yra biudžetinė vidaus reikalų centrinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

Papildyta punktu:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

5. Tarnybos buveinės adresas: Žeimenos g. 107, Kaunas, Lietuvos Respublika.

51. Tarnybos vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje (www.vstarnyba.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

52. Tarnybos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

Skyriaus pavadinimo pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

 

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

6. Tarnybos veiklos tikslas – didinti asmens, visuomenės saugumą ir ekstremalių ir ypatingų situacijų atvejais stiprinti viešosios tvarkos apsaugą.

Svarbiausieji Tarnybos uždaviniai siekiant jai nustatyto tikslo yra:

6.1. atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

6.2. pagal savo kompetenciją likviduoti pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

6.3. užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą;

6.4. užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą;

6.5. atlikti asmenų paiešką;

6.6. sustiprinti Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgas ir padėti šioms institucijoms įgyvendinti pavestas funkcijas;

6.7. ginti valstybę karo metu;

6.8. atlikti kitus įstatymų nustatytus uždavinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

7. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

7.1. slopina riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, riaušes laisvės atėmimo vietose ar grupinį pasipriešinimą laisvės atėmimo vietų administracijai, taip pat kitokius tyčinius veiksmus, šiurkščiai pažeidžiančius laisvės atėmimo vietų vidaus tvarką, išlaisvina įkaitus;

7.2. ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, gamtai arba šiurkščiai pažeidžiantiems viešąją tvarką ar laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką;

7.3. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius į laisvės atėmimo vietas, iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą;

7.4. įstatymų nustatyta tvarka konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietų į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą, apygardos teismus, Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir apygardos administracinius teismus, o ypatingo konvojaus atvejais (kai konvojuojami nuteistieji, kuriems įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais) – į miestų ir rajonų apylinkės teismus ir atgal į laisvės atėmimo vietas, saugo juos per teismo posėdžius;

7.5. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ir nuteistuosius jų ekstradicijos atvejais, juos deportuojant, perduodant Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui, perduodant pagal Europos arešto orderį, taip pat nuteistuosius perduodant toliau atlikti bausmę;

7.6. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų ir juos sulaiko;

7.7. saugo svarbius valstybės objektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

7.8. vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų prašymu padeda Lietuvos policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos atlikti pavestas funkcijas. Tarnybos pajėgų pasitelkimo tvarką ir konkrečias užduotis pasitelkiamoms Tarnybos pajėgoms nustato vidaus reikalų ministras;

7.9. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

7.10. padeda likviduoti ekstremalias situacijas ir jų padarinius;

7.11. dalyvauja Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų pajėgų misijose;

7.12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos ir kitomis institucijomis bei įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis Tarnybos kompetencijos klausimais;

7.13. kaupia, saugo ir analizuoja informaciją, reikalingą Tarnybos uždaviniams atlikti;

7.14. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų (išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų) projektus;

7.15. įgyvendina kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)(papildyta nauju 7.14 punktu)

 

III. TARNYBOS TEISĖS

8. Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

8.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš asmenų dokumentus ir informaciją, reikalingus Tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

8.2. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų bei organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, Tarnybos sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

8.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis;

8.4. teikti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)(papildyta 8.4 punktu)

9. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

10. Tarnybai vadovauja Tarnybos vadas, kurį vidaus reikalų ministras, suderinęs su Ministru Pirmininku, skiria į pareigas penkerių metų kadencijai. Tarnybos vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

11. Tarnybos vadas turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) Tarnybos vado teikimu ir Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras.

12. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir skelbiamu Tarnybos interneto tinklalapyje. Kaip vykdomas Tarnybos metinis veiklos planas, vertina Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

121. Tarnybos administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Tarnybos vado tvirtinami Tarnybos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

13. Tarnybos struktūrą nustato vidaus reikalų ministras Tarnybos vado teikimu.

14. Tarnybos vadas:

14.1. vadovauja Tarnybai, sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už Tarnybos veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, Tarnybos darbo organizavimą ir jam pavestų funkcijų atlikimą;

14.2. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

14.3. (neteko galios) Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20);

14.4. nustato Tarnybos vidaus darbo tvarką;

14.5. priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės fondų naudojimą pagal nustatytąją paskirtį Tarnybos programoms vykdyti;

14.7. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, veiklos planus ir kitus vidaus dokumentus, taip pat Tarnybos statutinių valstybės tarnautojų (toliau vadinama  pareigūnai), karjeros valstybės tarnautojų (toliau vadinama – valstybės tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir aprašymus, teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Tarnybos struktūros pakeitimo: struktūrinių teritorinių padalinių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;

14.8. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos pareigūnus (išskyrus Tarnybos vado pavaduotojus), kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka skiria Tarnybos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tarnybines (drausmines) nuobaudas ir juos skatina, skiria jiems pašalpas, atlieka kitas su personalo tvarkymu susijusias funkcijas;

14.10. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

14.11. pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus. Teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo susitarimus su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis Tarnybos kompetencijos klausimais, o gavęs atitinkamus įgaliojimus – derasi ir pasirašo tarptautines sutartis;

14.12. (neteko galios) Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20);

14.13. (neteko galios) Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20);

14.14. atlieka Tarnybos metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę arba ją atlikti paveda Tarnybos pareigūnui ar valstybės tarnautojui;

14.15. atsako už Tarnybos efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

14.16. atsiskaito vidaus reikalų ministrui jo nustatytais terminais;

14.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)(papildyta nauju 14.9 punktu)

15. Laikinai nesant Tarnybos vado, jo funkcijas atlieka vidaus reikalų ministro paskirtas Tarnybos vado pavaduotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

*16. Darbo užmokesčio mokėjimo Tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir jų priėmimo į tarnybą ar darbą tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Vidaus tarnybos statutas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

*Pastaba: išbrauktas buvusio V skyriaus pavadinimas, ankstesni VI ir VII skyriai laikomi V ir VI skyriais).

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

 

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

Skyriaus numeracijos ir pavadinimo pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

17. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

18. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

19. Tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Tarnybos vadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

20. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą atlieka Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

201. Tarnybos finansų kontrolė atliekama Tarnybos vado tvirtinamų Tarnybos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimai:

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

21. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama, likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 217, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1385 (2009-04-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 278 "DĖL VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 57, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-341 (2011-01-20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 278 "DĖL VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

 

Už informaciją atsakingas Deividas Kerulis, tel. (8 5) 271 9237, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Papildoma informacija